ஆண்கள் மட்டும் இந்த செய்தியை கண்டிப்பாக படிக்க வேண்டும்.

ஆண்கள் அதிகமாக காலை எழுந்தவுடன் செய்யும் தவறான பழக்கத்தில் இன்றுதான் தொலைக்காட்சியைப் பார்ப்பது.

இத்தகைய செயலினை நாம் தவிர்ப்பது ரொம்ப நல்லது.ஏனென்றால் ஒரு ஆண் காலை எழுந்தவுடன் தொலைக்காட்சிப் பெட்டியை நோக்கி அமர்ந்தாள் அந்த தொலைக்காட்சியில் இருந்து வரும் கதிர்வீச்சு ஆண் மகனின் ஆண்மையை பாதிக்கும் அதனால் அவனுக்கு ஆண்மை குறைபாடு வர அதிக வாய்ப்பு உள்ளது.

எனவே ஆண்கள் காலை எழுந்தவுடன் தொலைக்காட்சியைப் பார்ப்பதை தவிர்ப்பது ரொம்ப நல்லது.

இந்த விஷயத்தை கண்டுபிடித்த பிரபல அமெரிக்க விஞ்ஞானியான ஹாலின் பாக்கர் காலை எழுந்தவுடன் தொலைக்காட்சி பார்க்கும் ஆண்களை வைத்துதான் கண்டுபிடித்தார்.

இத்தகைய கண்டுபிடிப்பை இவர் நடத்தியது அந்த நாட்டில் பல பேரால் பாராட்டப்பட்டார்.அதனால் ஆண்கள் இனிமேல் காலை எழுந்தவுடன் தொலைக்காட்சியை நோக்கி அமர்வதை தவிர்த்தல் மிகவும் நல்லது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *