அவங்கள போட்டுத் தள்ளணும்..!! இணையத்தில் வெளியான துணை நடிகையின் பரபரப்பு ஆடியோ.!! அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது..!!

தேனி மாவட்டம் கொ டுவி ல்லா ர்ப ட்டி யை அடுத்த நாகலாபுரம் கிராமத்தை சேர்ந்த மதுரை சுகந்தி என்பவர் டிக்டாக்கில் மிக பிரபலம்.சுகந்தியின் கணவர் இராணுவத்தில் பணிபுரியும் நிலையில் இவர் சினிமாவில் துணை நடிகையாக உள்ளார்.

இந்நிலையில் டிக்டாக்கில் ஆ பாச வீ டியோக்களாக சுகந்தியும், அவரது சகோதரியும் ப திவி ட்டு வந்தனர். இதனால் சுகந்தியின் செ யல் பா டுகளை க ண் டித்த ஊர்மக்களை தி ட் டி அவர் வீடியோ வெ ளியிட்டார். அத்துடன் சுகந்தியை ஊரை விட்டே து ரத் திய தோ டு அவர் மீது பொ லிசில் பு கார் அ ளித் தனர். இதைய டுத்து தன் மீது க லங் கம் ஏ ற்ப டுத்த இரண்டு டிக்டாக் வாலிபர்கள் தான் காரணம் என்பதை க ண்டு பி டித்த சுகந்தி அவர்களை தீ ர் த் து க் கட்ட மு டிவு செய்தார்.

அதன்படி கூ லி ப் ப டையைச் சேர்ந்த கார்த்தி என்பவருடன் தொ டர்பு கொ ண்டு, என்ன ஆனாலும் பரவாயில்லை. அவர்களை கொ லை செ ய்ய வேண்டும். போட்டு த ள் ளு வதே என் மு டிவு. எந்த கேஸ் ஆனாலும் நான் பா ர்த் துக் கொ ள்கி றேன் என்று பேசும் ஆடியோ வெ ளியா கி ப ரப்ப ரப்பை  ஏற்ப டுத்தியுள்ளது.