பிக் பாஸ் குடும்ப குத்துவிளக்காக இருந்த ரித்விகா உ ள் ளாடை அணியாமல் க வர் ச்சிக ரமான படத்தை வெளி யிட்டார்

தமிழில் “பரதேசி” என்ற படத்தில் பாலா அறிமுகம் செ ய்த நடிகை ரித்விகா, பா.ரஞ்சித் இ யக் கத்தில் கார்த்தி நடித்த மெட்ராஸ் படத்தில் கலையரசனுக்கு ஜோடியாக நடித்து பேசப்ப டும் ந டி கையானார். அதன் பிறகும் தொ டர்ந்து பல பட ங்களில் நடித்துள்ள ரித்விகா, பிக்பாஸ்-2 நிகழ்ச்சியிலும் க லந்து கொ ண்டார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி மூ லம் மக்கள் மனதில் இன்னும் அ திக இடங்களை பி டித்தார் இவர் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். அந்த அளவிற்கு அந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் பிரபலமாகி வி ட்டார் இவர்.ஆனால் பல நடிகைகளுக்கு பிக்பாஸ் நிக ழ்ச் சி தி ருப்பு மு னையாக அமைந்த போதும் ரித்விகாவிற்கு எதுவும் அ மைய வி ல்லை. இ டை யில் டா ர் ச் லை ட் என்ற படத்தில் சா லை யோர வி ப ச் சா ரி வே டமே ற்று நடித்தார்.

இருப்பினும் சமீபத்தில் வெ ளியான கு ண் டு ப ட ம் ஓ ரளவுக்கு அ வ ரை பே ச வைத்து. இந்நிலையில் அவரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக க வ ர் ச் சி க் கு மாறி வருகிறார். அதைய டுத்து லேட்டஸ்ட்டாக எடுத்த போட்டோக்களை வெ ளியிட்டு பலரையும் தன் பக்கம் ஈ ர் த் து வருகிறார்.